DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Acte de identitate

   Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Normele Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutul actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, aprobate prin H.G. nr. 295/2021.
    Prin act de identitate se înţelege:
   – cartea de identitate
   – cartea de identitate provizorie
   – buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
   – cartea electronică de identitate (în curs de implementare)

   Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

    Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:
  – 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
  – 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
  – 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
  – nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.


   Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

   Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

   Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.
   Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
   În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
   Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.


    În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi de către poliţişti.


   Conform dispoziţiilor art. 15 alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

   Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
   În cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face menţiune despre aceasta în cerere de către lucrătorul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea.
   Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu şi se achită la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor ori prin altă modalitate de plată stabilită de administraţia autorităţii publice locale.


   Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.

   Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la Secţiunea „EVIDENŢA PERSOANELOR – DEPUNEREA ACTELOR”.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©