DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR şi a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi soluţionarea problemelor de stare civilă şi evidenţă a persoanelor:

 • LEGEA nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată.
 • LEGEA nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activității de eliberare a cărților de identitate, procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin LEGEA nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția pe teritoriul României, a corespondenței clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu.
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.G. nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G. nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare.
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.
 • H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane.
 • H.G. nr. 64/2011, actualizată, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.
 • O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale UE și Spațiului Economic European rezidenți în România.
 • H.G. nr. 727/2013 privind aplicarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 08.09.1976.
 • LEGEA nr. 235/2013 privind aprobarea OUG nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale UE și Spațiului Economic European rezidenți în România.
 •  H.G. nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;
 • Legea 287/2009 Codul Civil, republicat;
 • Legea 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • O.G.57/2019 privind Codul administrativ;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • LEGEA nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 06.07.2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1042/2012.
 • LEGEA nr. 162/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©