DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Legislație privind solicitarea informațiilor de interes public și protecția datelor

Activitatea de furnizare date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se face în conformitate cu :
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentul ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor ).
 • Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE ) 2016/679.
Orice cerere privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor va cuprinde în mod obligatoriu și explicit temeiul juridic al solicitării datelor și scopul colectării acestora. La nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este domnul Barbu Andrei, tel. 0356/455455, fax. 0256/203228, e-mail : dept@cjtimis.ro         INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptățite să solicite informații de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informației.      Potrivit art. 5 din Legea 544/2001 fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public :
  1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice.
  2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice.
  3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.
  4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e- mail și adresa paginii de Internet.
  5. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.
  6. programele și strategiile proprii.
  7. lista cuprinzând documentele de interes public.
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.
  9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public.
Potrivit art. 12 din Legea 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații :
  1. informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii.
  2. informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii.
  3. informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrial, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.
  4. informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii.
  5. informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare.
  6. informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces.
  7. informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.
     Potrivit art. 21 din Legea 544/2001 :
  1. Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
  2. Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștiință de către persoana lezată.
  3. Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
     Potrivit art. 22 din Legea 544/2001 :
  1. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domicilează sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori instituției publice. Plâgerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©